Kategorie
Auto sonda

Jaki posiadasz samochód?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Najnowsze komentarze

Archive for the ‘infofinanse’ Category

Narzuty na koszty prowadzenia ubezpieczenia

W ubezpieczeniach tradycyjnych, narzutami na składkę netto są między innymi narzuty na koszty zawarcia ubezpieczenia. Jest to zazwyczaj narzut jednorazowy, ustalany w procentach sumy ubezpieczenia. Narzut ten doliczany jest do składki netto. W przypadku, gdy składka ta jest jednorazowa, również narzut jest jednorazowy. Jeśli natomiast składka mącona jest regularnie, narzut na nią jest rozłożony, czyli obciąża w odpowiedniej części wszystkie składki, jaki ubezpieczający musi uiścić. Narzut ten ma pokryć koszty prowizyjne, koszty badania lekarskiego, wystawienia polisy i wprowadzenia ubezpieczenia do systemu. Poza tym do składki dolicza się także koszty związane z administrowaniem ubezpieczenia, co również ustalane jest w procentach sumy ubezpieczenia. Narzut ten ma pokryć bieżące koszty związane z prowadzeniem ubezpieczenia, korespondencją, utrzymaniem go w systemie. Oprócz tego, składka netto powiększana jest o narzut inkasa składki, co ma pokryć koszty bankowe związane z inkasem składki oraz koszty związane z księgowaniem wypłat. Niekiedy stosuje się także narzut na zysk. Wszystkie te narzuty mają duże znaczenie dla wysokości składki. Zazwyczaj, po uwzględnieniu wszystkich narzutów, składka brutto jest o 30- 100% wyższa od składki netto. W ubezpieczeniu z funduszem inwestycyjnym nie stosuje się bruttowania składki. Zakład ubezpieczeniowy pokrywa swoje koszty poprzez ustalenie poszczególnych opłat, takich jak opłata za alokację, za zakup jednostek uczestnictwa, czy za zarządzanie funduszem inwestycyjnym.

Rezerwa matematyczna w ubezpieczeniu na życie

Istnieje wiele czynników wyróżniających ubezpieczenia na życie spośród innych ubezpieczeń. Jednym z najbardziej istotnych jest długi horyzont czasowy, na jaki są zawierane. Wieloletni okres ubezpieczenia powoduje, że podejście do ryzyka związanego z tym ubezpieczeniem musi być inne niż w przypadku ubezpieczeń krótkookresowych. Ryzyko może bowiem być w tym przypadku bardzo zmienne. Także podejście do kalkulacji ubezpieczeniowej jest tutaj specyficzne. Jednym z cech charakterystycznych tego podejścia, jeśli chodzi o kalkulację składki jest konieczność pozostawienia rezerwy matematycznej na przyszłe zobowiązania. Tworzenie tej rezerwy związane jest bezpośrednio z faktem, iż ryzyko zmienia się wraz ze zmianą wieku osoby ubezpieczonej. Składka ustalana w danym wieku osoby ubezpieczonej jest opierana na prawdopodobieństwie śmierci osoby ubezpieczonej, które wyraża się procentowo. Wielkości tego prawdopodobieństwa stanowią tak zwaną składkę netto. Do tej składki należy jeszcze doliczyć narzuty na koszty działalności ubezpieczeniowej, w tym koszty zawarcia działalności, a także zysk zakładu ubezpieczeń. Po uwzględnieniu tych narzutów otrzymuje się składkę brutto, czyli taką, jaka zostaje przedstawiona w ofercie ubezpieczeniowej. Składak musi być uśredniona, aby uwzględniała ryzyko śmierci w każdym wieku. Poza tym, często ustala się limit wiekowy, do jakiego uiszcza się składki, ponieważ w pewnym wieku nie dysponujemy już wystarczającymi zasobami finansowymi.

Struktura ubezpieczeń osobowych

Całość ubezpieczeń gospodarczych, dzielona jest na ubezpieczenia osobowe i majątkowe. Ubezpieczenia osobowe zdefiniowane są w kodeksie cywilnym jako ubezpieczenia obejmujące ryzyko zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej. Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego, ubezpieczenie osobowe składa się z dwóch podstawowych części, to znaczy z ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Takie ubezpieczenie dotyczy w szczególności śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią określonego wieku, w przypadku ubezpieczenia na życie, oraz uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Nowsze uregulowania prawne dodają tutaj jeszcze część trzecią, czyli ubezpieczenia chorobowe. Ubezpieczenia osobowe podzielone są na działy. W dziale pierwszym mieszczą się ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia posagowe, ubezpieczenia na życie powiązane z funduszami inwestycyjnymi, ubezpieczenia rentowe, wypadkowe i chorobowe. Dział drugi natomiast obejmuje ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy oraz ubezpieczenie choroby. Powyższy podział jest zgodny z Dyrektywami Rady Państw Unii Europejskiej. Do bezpośrednich ubezpieczeń na życie zalicza się ubezpieczenia na życie, uwzględniające dożycie jakiegoś wieku lub zgon osoby ubezpieczonej, renty odroczone, ubezpieczenie od obrażeń cielesnych, ubezpieczenie ryzyka inwalidztwa na skutek wypadku oraz stałe ubezpieczenie zdrowotne nie podlegające anulowaniu.

Decyzje konstytutywne organów i decyzje deklaratoryjne

Kiedy decyzja wydana przez organ podatkowy powoduje powstanie samego zobowiązania podatkowego wówczas ma charakter konstytutywny. Innymi słowy oznacza to że doręczenie takiej decyzji tworzy zupełnie nowy stan prawny, podatnik staje się zobowiązany do uiszczenia wskazanej w decyzji kwoty podatku. Dodatkowo samo doręczenia powoduje wystąpienie jeszcze dwóch istotnych skutków, z których pierwszym jest rozpoczęcie biegu terminu zapłaty podatku a drugim powstanie terminu na wniesienie odwołania od decyzji organu do organu II instancji. W przypadku gdy zobowiązanie powstaje z mocy prawa, wydanie decyzji nie może mieć charakteru konstytutywnego ponieważ dane zobowiązanie z mocy prawa może powstać tylko raz. Szczególnie istotne to jest w sytuacji kiedy podatnik nie wykonał zobowiązania albo tez wykonał je w nienależyty sposób. Wówczas w swojej decyzji która ma charakter deklaratoryjny organ stwierdza iż mimo ciążącego zobowiązania podatnik nie uiścił podatku albo dokonał wpłaty w niewłaściwej wysokości (niedopłata albo nadpłata) W treści decyzji organ nie porusza kwestii różnicy między kwotą wymaganą a uiszczoną przez podatnika. Stwierdza tylko nienależyte wykonanie zobowiązania istniejącego już z mocy prawa. Decyzje te wydawane są najczęściej w sytuacji gdy płatnik zobowiązany był do zapłaty podatku bez złożenia deklaracji podatkowej.

Inkasent

W myśl zapisów ordynacji podatkowej inkasentem jest osoba fizyczna, osoba prawna czy też jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej zobowiązana zgodnie z brzmieniem przepisów do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie na konto odpowiedniego organu podatkowego. Podobnie więc jak w przypadku płatnika definicja pojęcia wypływa czy tez wskazana jest za pomocą pełnionych funkcji, inkasent zgodnie z intuicyjnym rozumieniem tego terminu zobowiązany jest do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia w odpowiednim terminie na rachunek właściwego organu podatkowego.( odpada więc kwestia obliczenia wysokości podatku podstawowa różnica) Dokładnie tak jak płatnik inkasent realizuje zadania z zakresu a administracji publicznej. Ponieważ jego uprawnienia wynikają z mocy samej ustawy nie ma tez konieczności zawierania dodatkowych porozumień między inkasentem a organami podatkowymi. Nie ma tez możliwości uwolnienia się od swoich obowiązków inkasent przez zawarcie odrębnej umowy z osoba trzecią, taka umowa z mocy prawa będzie nieważna i nie wywoła żadnych prawnie wiążących skutków.

wiedza biznesowa biz24 infofinanse inwestycje przynoszace najwiekszy zysk srodki pieniezne wydatki i dochody panstwa biznesplan jako drogowskaz kredyt hipoteczny na mieszkanie r 2 biz24 infofinanse r 2 ubezpieczenie ac przeczytaj warunki ubezpieczenie oc podpisz polise ubezpieczenie samochodu online kalkulator oc wysokosc skladki ubezpieczenia czy sie ubezpieczamy r 3 biz24 infofinanse r 3 dla kogo sa ubezpieczenie domu dla kazdego sa ubezpieczenia na zycie dobre ubezpieczenia wakacyjne czy miec ubezpieczenia mieszkaniowe czy sa tanie ubezpieczenia r 4 biz24 infofinanse r 4 szybkie ubezpieczenia online wazne ubezpieczenie podrozy czym jest oc i ac czy ubezpieczenie auta jest obowiazkowe dla kogo ubezpieczenia komunikacyjne r 5 biz24 infofinanse r 5 nieobowiazkowe ubezpieczenie ac obowiazkowe ubezpieczenie oc dla kogo i po co ubezpieczenie samochodu do czego kalkulator oc po co sa ubezpieczenia r 6 biz24 infofinanse r 6 odstapienie od umowy wypowiedzenie umowy wygasniecie stosunku prawnego ubezpieczenia kwalifikacja prawna umowy ubezpieczenia wypadek ubezpieczeniowy r 7 biz24 infofinanse r 7 zdarzenie losowe ogolne warunki ubezpieczen forma umowy ubezpieczenia zawarcie umowy ubezpieczenia obowiazki stron r 8 biz24 infofinanse r 8 strony umowy ubezpieczenia tresc umowy ubezpieczenia regulacja prawna umowy ubezpieczenia ubezpieczenia sa umowne ubezpieczenia osobowe a ubezpieczenia majatkowe r 9 biz24 infofinanse r 9 ubezpieczenia spoleczne i majatkowe umowa ubezpieczenia podzial ubezpieczen krzywdzacy dla poszkodowanych termin zasadzania odsetek ustawowych skarga kasacyjna r 10 biz24 infofinanse r 10 apelacja wyrokowanie dowody trwaly uszczerbek na zdrowiu skladka ubezpieczeniowa r 11 biz24 infofinanse r 11 narzuty na koszty prowadzenia ubezpieczenia rezerwa matematyczna w ubezpieczeniu na zycie struktura ubezpieczen osobowych decyzje konstytutywne organow i decyzje deklaratoryjne inkasent r 12 biz24 infofinanse r 12 klasyfikacja organow podatkowych nastepcy prawni podatnika osoby trzecie platnik podatku pojecie podatnika r 13 biz24 infofinanse r 13 pojecie obowiazku podatkowego przedawnienie w przypadku obowiazku powstajacego z mocy prawa tryb postepowania w zaniechaniu indywidualnym zaniechanie ustalania zobowiazan podatkowych zaniechanie podczas tworzenia i stosowania prawa podatkowego r 14 biz24 infofinanse r 14 zobowiazanie podatkowe brak p45 oraz p60 jakie dokumenty potrzebne sa aby odzyskac zwrot podatku z anglii zwrot podatku z holandii samozatrudnienie na terenie wielkiej brytanii r 15 biz24 infofinanse r 15 ile trzeba czekac na zwrot podatku z anglii nadplata podatku okolicznosci wygasniecia zobowiazania podatkowego nadplata wskutek orzeczenia trybunalu konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie zaistnienia nadplaty r 16 biz24 infofinanse r 16 powstanie nadplaty oprocentowanie zwrotu podatku przedawnienie prawa do stwierdzenia nadplaty zwrot podatku a firmy rozliczajace sposob postepowania z nadplatami podatku r 17 biz24 infofinanse r 17 sytuacje wymagajace wniosku o zwrot nadplaty podatku termin zwrotu podatku zadanie stwierdzenia nadplaty zaniechanie czyli wazny interes podatnika zwolnienia i ulgi podatkowe r 18 biz24 infofinanse r 18 zwrot podatku dokumenty potrzebne do odzyskania zwrotu podatku z anglii sztuka ekonomicznego prowadzenia domu kupujesz taniej wiecej placisz jak sprawic by dom sie stal energooszczedny r 19 biz24 infofinanse r 19 badz przyjazny srodowisku energia cieplna oceanow energia wodna energia wiatru finanse wielkim priorytetem r 20 biz24 infofinanse r 20 gdzie ulokowac biuro tworzenie i prowadzenie biznesu kredyt na poprawe bytu oferta bankow prowadzenie wlasnej dzialalnosci