Kategorie
Auto sonda

Jaki posiadasz samochód?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Najnowsze komentarze

Archive for the ‘infofinanse’ Category

Odstąpienie od umowy

Kodeks cywilny w przepisie artykułu 814, paragraf drugi, uprawnia zakład ubezpieczeń do dostąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli zakład ponosił odpowiedzialność jeszcze przed terminie uiszczenia składki, a ubezpieczający tej składki w określonym terminie nie uiścił. Odstąpienie od umowy w takim wypadku będzie jednak skuteczne jedynie wtedy, gdy zakład ubezpieczeń powiadomi o tym fakcie ubezpieczającego. Jeżeli jednak tego obowiązku zakład ubezpieczeń nie dopełni, a więc tym samym nie odstąpi do umowy ubezpieczenia, umowa ta rozwiązuje się sama na koniec okresu, na jaki przypadała nieuiszczona składka. Zakład ubezpieczeniowy ma także prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w przypadku, gdy już po jej zawarciu ujawnione zostaną okoliczności, które z drastyczny sposób zwiększają prawdopodobieństwo zrealizowania się określonego w umowie wypadku ubezpieczeniowego. Wynika to z faktu, iż gdyby zakład ubezpieczeniowy posiadał wiedzę na temat takich okoliczności, nie zawarłby umowy z ubezpieczającym. Jeśli natomiast okoliczności te zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia szkody, ale na tyle, iż po zwiększeniu składki zakład ubezpieczeniowy jest w stanie ubezpieczyć dane ryzyko, składka zostaje zwiększona i stosunek prawny ubezpieczenia nie wygasa. Ubezpieczający ma wówczas prawo do odstąpienia od umowy w terminie do czternastu dni od daty otrzymania wezwania do zapłacenia zwiększonej składki. Nie stosuje się tego do zmian stanu zdrowia osoby korzystającej z ubezpieczenia na życie.

Wypowiedzenie umowy

Dość duże znaczenie w praktyce ubezpieczeniowej ma swoistego rodzaju wypowiedzenie umowy, które powoduje wygaśnięcie stosunku prawnego ubezpieczenia, jako niemającego już racji bytu, następujące w przypadku całkowitego zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia lub też śmierci osoby ubezpieczonej, w przypadku ubezpieczenia na życie. W ubezpieczeniach majątkowych, zajście wypadku ubezpieczeniowego powodującego nawet bardzo duże uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia, nie zawsze powoduje wygaśnięcie stosunku prawnego ubezpieczenia. Wygaśnięcie to nastąpi tylko wówczas, gdy w ogólnych warunkach ubezpieczenia znajdzie się zapis, iż te dwie sytuacje są ze sobą połączone. Przepisy kodeksu cywilnego dotyczące ubezpieczeń osobowych, przyznają ubezpieczającemu uprawnienie do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w każdej chwili, z zachowaniem terminu wypowiedzenia, który określony jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Istnieje także przepis, który mówi, iż nieuiszczenie przez ubezpieczającego składki w terminie określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez niego umowy, chyba że sama umowa stanowi inaczej. Okoliczności, jakie uprawniają strony umowy ubezpieczenia do jej wypowiedzenia muszą być bardzo precyzyjnie określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Powoduje to poczucie pewności praw i obowiązków stron i zapobiega ewentualnym trudnościom, jakich mogłoby nastręczyć wypowiedzenie umowy w niekorzystnym momencie.

Wygaśnięcie stosunku prawnego ubezpieczenia

Stosunek prawny ubezpieczenia trwa zazwyczaj przez czas określony w umowie ubezpieczenia. Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas określony i stosunek ubezpieczenia powstały w wyniku jej zawarcia trwa tak długo, jak ta umowa wiąże strony. Okres ten może być wskazany kalendarzowo, np. jeden rok, miesiąc. W ubezpieczeniach obowiązkowych czas trwania umowy określają warunki danego ubezpieczenia określone w formie rozporządzenia Ministra Finansów. W dobrowolnych ubezpieczeniach majątkowych, przy przejściu na inną osobę przedmiotu ubezpieczenia, jakim jest nieruchomość, nowy właściciel wstępuje w prawa i obowiązki związane ze stosunkiem ubezpieczenia i w tym przypadku stosunek prawny ubezpieczenia nie wygasa. Umowa ubezpieczenia dotycząca rzeczy ruchomej rozwiązuje się w momencie przejścia jej własności w ręce innej osoby, chyba że strony umowie ubezpieczenia postanowiły inaczej. Niektóre umowy ubezpieczenia zawierają tak zwaną klauzulę prolongacyjną, która polega na tym, że trwanie umowy ubezpieczenia przedłuża się samoczynnie na następny okres ubezpieczenia lub zostaje zawarta kolejna umowa ubezpieczenia na taki sam okres. Dzieje się tak w przypadku, gdy żadna Zr stron umowy, w terminie określonym przez ogólne warunki ubezpieczenia, nie zgłosi chęci rozwiązania umowy. Niektóre warunki ubezpieczenia określają także inne czynności, które są warunkiem wygaśnięcia stosunku prawnego ubezpieczenia, takie jak na przykład konieczność uiszczenia w określonym terminie części składki ubezpieczeniowej.

Kwalifikacja prawna umowy ubezpieczenia

Definicję ustawową umowy ubezpieczenia zawiera przepis artykułu 805 kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią, umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku ubezpieczeniowego, w zamian za zobowiązanie ubezpieczającego dotyczące uiszczania składki. Umowa ubezpieczenia należy do grupy umów przyczynowych, zwanych inaczej kazualnymi. Poza tym, umowę ubezpieczenia należy zaliczyć do grupy umów o świadczenie usług, choć niewątpliwie kwestia kwalifikacji tej umowy należy do kontrowersyjnych w doktrynie. Umowa ubezpieczenia jest z definicji umowa odpłatną, ponieważ wymogiem jej zawarcia jest zobowiązanie się ubezpieczającego do uiszczania określonej w niej składki. Co więcej, jest to umowa obustronnie zobowiązująca, gdyż z jej treści wynikają zobowiązania dotyczące obu stron umowy. Są to zobowiązania obowiązujące nie tylko w chwili zawierania umowy, ale trakcie trwania stosunku prawnego, jaki wynika z umowy. Na obu stronach umowy ciążą zarówna prawa, jak i obowiązki związane z umową. Umowa ubezpieczenia jest także umową adhezyjną. Dochodzi ona do skutku przez złożenie oferty, czyli wniosku ubezpieczeniowego przez ubezpieczającego i przyjęcie go przez zakład ubezpieczeń. Wniosek dotyczy z reguły jednego z już prowadzonych przez ubezpieczyciela ubezpieczeń dobrowolnych. Umowa ubezpieczenia ma także bez wątpienia charakter masowy.

Wypadek ubezpieczeniowy

W związku z tym, że ochrona ubezpieczeniowa w swej naturze odnosi się do zdarzeń, które powodują ujemne skutki, a więc niosą ze sobą uszczerbek w dobrach majątkowych lub osobistych osoby ubezpieczonej, pojęcie wypadku ubezpieczeniowego również odnosi się do tych zdarzeń losowych, które nazwać można nieszczęśliwymi wypadkami. Wypadek ubezpieczeniowy jest to bowiem zdarzenie losowe, które objęte jest ochroną ubezpieczeniową. W myśl postanowień warunków ubezpieczenia, w razie zrealizowania się wypadku ubezpieczeniowego, zakład ubezpieczeniowy zobowiązany jest do wypłaty świadczenia w wysokości wynikającej z umowy oraz na warunkach, jakie zawarte są w umowie ubezpieczenia. Wypadek ubezpieczeniowy może nastąpić niezależnie od woli ludzkiej, stanowiąc na przykład przejaw działania sił przyrody, tak jak na przykład w przypadku powodzi czy gradobicia. Może jednak być także wynikiem działania osoby fizycznej lub prawnej. Wynika z tego, że nie każde zdarzenie losowe, które jest wynikiem działania osoby fizycznej lub prawnej może być uznane za wypadek ubezpieczeniowy. Chodzi tutaj o takie działanie ubezpieczającego, które ma charakter zamierzony i wyrządza szkodę samemu ubezpieczającego lub innym osobom. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, zrealizowanie się takiego zdarzenia nie powoduje powstania zobowiązania po stronie zakładu ubezpieczeniowego. Wynika z tego, że wypadkiem ubezpieczeniowym jest tylko takie zdarzenie, które nastąpiło wbrew woli lub niezależnie od woli ubezpieczającego.

wiedza biznesowa biz24 infofinanse inwestycje przynoszace najwiekszy zysk srodki pieniezne wydatki i dochody panstwa biznesplan jako drogowskaz kredyt hipoteczny na mieszkanie r 2 biz24 infofinanse r 2 ubezpieczenie ac przeczytaj warunki ubezpieczenie oc podpisz polise ubezpieczenie samochodu online kalkulator oc wysokosc skladki ubezpieczenia czy sie ubezpieczamy r 3 biz24 infofinanse r 3 dla kogo sa ubezpieczenie domu dla kazdego sa ubezpieczenia na zycie dobre ubezpieczenia wakacyjne czy miec ubezpieczenia mieszkaniowe czy sa tanie ubezpieczenia r 4 biz24 infofinanse r 4 szybkie ubezpieczenia online wazne ubezpieczenie podrozy czym jest oc i ac czy ubezpieczenie auta jest obowiazkowe dla kogo ubezpieczenia komunikacyjne r 5 biz24 infofinanse r 5 nieobowiazkowe ubezpieczenie ac obowiazkowe ubezpieczenie oc dla kogo i po co ubezpieczenie samochodu do czego kalkulator oc po co sa ubezpieczenia r 6 biz24 infofinanse r 6 odstapienie od umowy wypowiedzenie umowy wygasniecie stosunku prawnego ubezpieczenia kwalifikacja prawna umowy ubezpieczenia wypadek ubezpieczeniowy r 7 biz24 infofinanse r 7 zdarzenie losowe ogolne warunki ubezpieczen forma umowy ubezpieczenia zawarcie umowy ubezpieczenia obowiazki stron r 8 biz24 infofinanse r 8 strony umowy ubezpieczenia tresc umowy ubezpieczenia regulacja prawna umowy ubezpieczenia ubezpieczenia sa umowne ubezpieczenia osobowe a ubezpieczenia majatkowe r 9 biz24 infofinanse r 9 ubezpieczenia spoleczne i majatkowe umowa ubezpieczenia podzial ubezpieczen krzywdzacy dla poszkodowanych termin zasadzania odsetek ustawowych skarga kasacyjna r 10 biz24 infofinanse r 10 apelacja wyrokowanie dowody trwaly uszczerbek na zdrowiu skladka ubezpieczeniowa r 11 biz24 infofinanse r 11 narzuty na koszty prowadzenia ubezpieczenia rezerwa matematyczna w ubezpieczeniu na zycie struktura ubezpieczen osobowych decyzje konstytutywne organow i decyzje deklaratoryjne inkasent r 12 biz24 infofinanse r 12 klasyfikacja organow podatkowych nastepcy prawni podatnika osoby trzecie platnik podatku pojecie podatnika r 13 biz24 infofinanse r 13 pojecie obowiazku podatkowego przedawnienie w przypadku obowiazku powstajacego z mocy prawa tryb postepowania w zaniechaniu indywidualnym zaniechanie ustalania zobowiazan podatkowych zaniechanie podczas tworzenia i stosowania prawa podatkowego r 14 biz24 infofinanse r 14 zobowiazanie podatkowe brak p45 oraz p60 jakie dokumenty potrzebne sa aby odzyskac zwrot podatku z anglii zwrot podatku z holandii samozatrudnienie na terenie wielkiej brytanii r 15 biz24 infofinanse r 15 ile trzeba czekac na zwrot podatku z anglii nadplata podatku okolicznosci wygasniecia zobowiazania podatkowego nadplata wskutek orzeczenia trybunalu konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie zaistnienia nadplaty r 16 biz24 infofinanse r 16 powstanie nadplaty oprocentowanie zwrotu podatku przedawnienie prawa do stwierdzenia nadplaty zwrot podatku a firmy rozliczajace sposob postepowania z nadplatami podatku r 17 biz24 infofinanse r 17 sytuacje wymagajace wniosku o zwrot nadplaty podatku termin zwrotu podatku zadanie stwierdzenia nadplaty zaniechanie czyli wazny interes podatnika zwolnienia i ulgi podatkowe r 18 biz24 infofinanse r 18 zwrot podatku dokumenty potrzebne do odzyskania zwrotu podatku z anglii sztuka ekonomicznego prowadzenia domu kupujesz taniej wiecej placisz jak sprawic by dom sie stal energooszczedny r 19 biz24 infofinanse r 19 badz przyjazny srodowisku energia cieplna oceanow energia wodna energia wiatru finanse wielkim priorytetem r 20 biz24 infofinanse r 20 gdzie ulokowac biuro tworzenie i prowadzenie biznesu kredyt na poprawe bytu oferta bankow prowadzenie wlasnej dzialalnosci