Kategorie
Auto sonda

Jaki posiadasz samochód?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Najnowsze komentarze

Archive for the ‘infofinanse’ Category

Strony umowy ubezpieczenia

Cechą umowy ubezpieczenia jest to, że jedną z jej stron jest zawsze zakład ubezpieczeń. W związku z tym, stwierdza się, że ubezpieczenie z niej wynikające jest kwalifikowanym stosunkiem prawnym zobowiązaniowym. Drugą stroną umowy ubezpieczenia jest ubezpieczający. Ubezpieczającym, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i doktryny, jest osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która w umowie ubezpieczenia zobowiązuje się do uiszczania składki ubezpieczeniowej. Nie można jednak zapominać o tym, że w stosunku prawnym ubezpieczenia powstałym w wyniku zawarcia umowy może występować więcej podmiotów, które jednak nie są traktowane jako strony umowy. W stosunku prawnym ubezpieczenia obok zakładu ubezpieczeniowego i ubezpieczającego może występować ubezpieczony, czyli osoba, której mienie lub życie jest przedmiotem ubezpieczenia. Ubezpieczający i ubezpieczony to zazwyczaj ta sama osoba, jednak nie zawsze musi tak być. Jeśli na przykład zawarte zostanie ubezpieczenie na rzecz osoby trzeciej, nie będą to te same osoby. Wówczas ubezpieczony jest podmiotem umowy ubezpieczenia, nie będąc jednocześnie jej stroną. Poza tym, w umowie ubezpieczenia występować może także podmiot, jakim jest uprawniony, nazywany inaczej uposażonym. Jest to osoba uprawniona do otrzymania określonej w ubezpieczeniu osobowym sumy w wypadku śmierci ubezpieczonego. Może być to osoba wskazana imiennie w umowie ubezpieczeniowej lub okaziciel polisy ubezpieczeniowej.

Treść umowy ubezpieczenia

Przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do ponoszenia przez oznaczony czas niebezpieczeństwa pokrycia określonych strat bądź też spełnienia określonego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie ubezpieczeniowej wypadku ubezpieczeniowego, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę ubezpieczeniową. Z tej definicji umowy ubezpieczenia wynika, iż jedną ze stron tej umowy jest zawsze zakład ubezpieczeń, czyli jednostka organizacyjna uprawniona do wykonywania działalności ubezpieczeniowej. W Polsce działalność ubezpieczeniową można prowadzić wyłącznie w prawnej formie spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Umowa ubezpieczeniowa, aby stała się aktem prawnie obowiązującym, musi zawierać pewne elementy, które pozwolą na identyfikację wszelkich warunków, jakie ona zawiera. W umowie ubezpieczenia bezwzględnie musi naleźć się identyfikacja stron umowy. Umowa podawać musi ich dokładne danie. Poza tym, określać musi podmioty ubezpieczenia. Oprócz tego, precyzuje, co jest przedmiotem ubezpieczenia, czyli w potocznym rozumieniu- co ubezpieczamy. Ponadto, umowa podawać musi zakres ubezpieczenia. Musi także być w niej określona suma ubezpieczenia lub suma gwarancyjna. Co więcej, umowa podaje także okres, na jaki obowiązuje ochrona ubezpieczeniowa. Precyzuje także wysokość składki. Jeśli zakład ubezpieczeniowy i ubezpieczający ustalą jakieś ograniczenia odpowiedzialności, ich dokładna specyfikacja musi także znaleźć się w umowie.

Regulacja prawna umowy ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia uregulowana została przepisami artykułów 805-834 kodeksu cywilnego. Warto podkreślić, że w Polsce dopiero w roku 1964 umowa ubezpieczenia uregulowana została aktem prawnym tak wysokiej rangi, co świadczy niewątpliwie o dostrzeżeniu przez ustawodawcę ważnej roli społeczno- gospodarczej, jaką pełnią ubezpieczenia. Przepisy kodeksu cywilnego, mimo że poświęcają oddzielne normy prawne kwestiom ogólnym umowy ubezpieczenia, szczególnym zagadnieniom wynikającym z umów ubezpieczeń majątkowych i umów ubezpieczeń osobowych, mają w rzeczywistości charakter mają w rzeczywistości charakter ramowy. Jest to zrozumiałe, ponieważ obejmują one swoim zakresem bardzo różne rodzaje ubezpieczeń. Przepisy kodeksu cywilnego nie regulują kwestii ubezpieczeń morskich oraz reasekuracji. Przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy ubezpieczenia mają w przeważającej części charakter bezwzględnie obowiązujący, a tylko niektóre z nich zawierają możliwość odstępstwa od zasad w nich określonych. Ponadto, niektóre z przepisów stanowią, że „jeżeli nie umówiono się inaczej”, co oznacza ich dyspozytywność. Nie zmienia to jednak zasady, że umowy ubezpieczenia o treści sprzecznej z bezwzględnie obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego, są nieważne. Należy dodać, że niektóre z zasad obowiązujących przy zawieraniu umów ubezpieczenia i dotyczące ich treści zamieszczone zostały w przepisach ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Ubezpieczenia są umowne

Zgodnie aktualnie obowiązującym ustawodawstwem ubezpieczeniowym wszystkie ubezpieczenia, jakie funkcjonują w Polsce są umowne. W związku z tym, ochrona ubezpieczeniowa, bez względu na to, jaki ma ona mieć charakter, może zostać zapewniona tylko poprzez zawarcie odpowiedniej umowy ubezpieczenia. Umowa taka zawierana jest pomiędzy zakładem ubezpieczeniowym a ubezpieczającym. Dotyczy to zarówno ubezpieczeń dobrowolnych, jak i obowiązkowych. Wynika to faktu, iż ubezpieczenia obowiązkowe również mają charakter umowny, jedynie różniąc się od dobrowolnych tym, że obowiązujące prawo nakłada na ubezpieczających konieczność zawarcia wskazanych przepisami umów ubezpieczenia. W świetle obecnych uregulowań prawnych, umowa ubezpieczenia odgrywa niezwykle ważną rolę. Bez jej zawarcia nie może powstać żaden stosunek prawny ubezpieczenia, który zapewniałby ochronę ubezpieczeniową osobom prawnym, fizycznym, czy innym jednostkom organizacyjnym. Chociaż pomiędzy ubezpieczeniami dobrowolnymi i obowiązkowymi istnieje różnica co do obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia, istota stosunku prawnego ubezpieczenia w obu przypadkach jest taka sama. Umowa ubezpieczenia jest stosunkiem cywilnoprawnym, co oznacza, że zawierana jest w oparciu o przepisy prawa cywilnego. Co ciekawe, umowę ubezpieczenia można zawierać ustnie. Nie jest to jednak praktykowane ze względu na to, że mogłoby to nastręczać różnorakich problemów.

Ubezpieczenia osobowe a ubezpieczenia majątkowe

Istnieją pewne różnice pomiędzy ubezpieczeniami osobowymi a ubezpieczeniami majątkowymi, o których warto wspomnieć. Wyróżnia się wiele kryteriów, w których te różnice występują. Jak już wcześniej było wspomniane ubezpieczenia osobowe dotyczą pokrywania potrzeb finansowych, które powstały w wyniku pewnych zdarzeń losowych wpływających na życie człowieka. Ubezpieczenia majątkowe natomiast mają pokrywać starty materialne, które powstały w wyniku określonej szkody. Kryteria rozróżniające te dwa typy ubezpieczeń to przede wszystkim przedmiot, podmiot ubezpieczenia, szkoda, suma ubezpieczenia oraz charakter świadczenia i czas obowiązujący w ubezpieczeniach. W ubezpieczeniach osobowych przedmiotem ubezpieczenia będzie ryzyko osobowe, które dotyczy życia, zdrowia oraz zdolności do pracy osoby, która jest ubezpieczona. Przedmiotem ubezpieczenia majątkowego natomiast będzie ryzyko majątkowe, które obejmuje prawa oraz obowiązki majątkowe osoby ubezpieczonej. Kolejna różnica, która się uwydatnia to podmiot ubezpieczenia. W pierwszym wypadku ubezpieczenie dotyczy tylko i wyłącznie osoby fizycznej natomiast w ubezpieczeniu majątkowym podmiotem są zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Szkoda w pierwszym przypadku ma charakter niewierny w pieniądzu i nie zawsze jest to charakter negatywny. Natomiast w ubezpieczeniu majątkowym szkoda ma charakter wierny i w pieniądzu, dotyczy zdarzenia negatywnego. Charakter ubezpieczenia osobowego wyraża się w świadczeniu, natomiast w przypadku ubezpieczenia majątkowego jest to zawsze odszkodowanie.

wiedza biznesowa biz24 infofinanse inwestycje przynoszace najwiekszy zysk srodki pieniezne wydatki i dochody panstwa biznesplan jako drogowskaz kredyt hipoteczny na mieszkanie r 2 biz24 infofinanse r 2 ubezpieczenie ac przeczytaj warunki ubezpieczenie oc podpisz polise ubezpieczenie samochodu online kalkulator oc wysokosc skladki ubezpieczenia czy sie ubezpieczamy r 3 biz24 infofinanse r 3 dla kogo sa ubezpieczenie domu dla kazdego sa ubezpieczenia na zycie dobre ubezpieczenia wakacyjne czy miec ubezpieczenia mieszkaniowe czy sa tanie ubezpieczenia r 4 biz24 infofinanse r 4 szybkie ubezpieczenia online wazne ubezpieczenie podrozy czym jest oc i ac czy ubezpieczenie auta jest obowiazkowe dla kogo ubezpieczenia komunikacyjne r 5 biz24 infofinanse r 5 nieobowiazkowe ubezpieczenie ac obowiazkowe ubezpieczenie oc dla kogo i po co ubezpieczenie samochodu do czego kalkulator oc po co sa ubezpieczenia r 6 biz24 infofinanse r 6 odstapienie od umowy wypowiedzenie umowy wygasniecie stosunku prawnego ubezpieczenia kwalifikacja prawna umowy ubezpieczenia wypadek ubezpieczeniowy r 7 biz24 infofinanse r 7 zdarzenie losowe ogolne warunki ubezpieczen forma umowy ubezpieczenia zawarcie umowy ubezpieczenia obowiazki stron r 8 biz24 infofinanse r 8 strony umowy ubezpieczenia tresc umowy ubezpieczenia regulacja prawna umowy ubezpieczenia ubezpieczenia sa umowne ubezpieczenia osobowe a ubezpieczenia majatkowe r 9 biz24 infofinanse r 9 ubezpieczenia spoleczne i majatkowe umowa ubezpieczenia podzial ubezpieczen krzywdzacy dla poszkodowanych termin zasadzania odsetek ustawowych skarga kasacyjna r 10 biz24 infofinanse r 10 apelacja wyrokowanie dowody trwaly uszczerbek na zdrowiu skladka ubezpieczeniowa r 11 biz24 infofinanse r 11 narzuty na koszty prowadzenia ubezpieczenia rezerwa matematyczna w ubezpieczeniu na zycie struktura ubezpieczen osobowych decyzje konstytutywne organow i decyzje deklaratoryjne inkasent r 12 biz24 infofinanse r 12 klasyfikacja organow podatkowych nastepcy prawni podatnika osoby trzecie platnik podatku pojecie podatnika r 13 biz24 infofinanse r 13 pojecie obowiazku podatkowego przedawnienie w przypadku obowiazku powstajacego z mocy prawa tryb postepowania w zaniechaniu indywidualnym zaniechanie ustalania zobowiazan podatkowych zaniechanie podczas tworzenia i stosowania prawa podatkowego r 14 biz24 infofinanse r 14 zobowiazanie podatkowe brak p45 oraz p60 jakie dokumenty potrzebne sa aby odzyskac zwrot podatku z anglii zwrot podatku z holandii samozatrudnienie na terenie wielkiej brytanii r 15 biz24 infofinanse r 15 ile trzeba czekac na zwrot podatku z anglii nadplata podatku okolicznosci wygasniecia zobowiazania podatkowego nadplata wskutek orzeczenia trybunalu konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie zaistnienia nadplaty r 16 biz24 infofinanse r 16 powstanie nadplaty oprocentowanie zwrotu podatku przedawnienie prawa do stwierdzenia nadplaty zwrot podatku a firmy rozliczajace sposob postepowania z nadplatami podatku r 17 biz24 infofinanse r 17 sytuacje wymagajace wniosku o zwrot nadplaty podatku termin zwrotu podatku zadanie stwierdzenia nadplaty zaniechanie czyli wazny interes podatnika zwolnienia i ulgi podatkowe r 18 biz24 infofinanse r 18 zwrot podatku dokumenty potrzebne do odzyskania zwrotu podatku z anglii sztuka ekonomicznego prowadzenia domu kupujesz taniej wiecej placisz jak sprawic by dom sie stal energooszczedny r 19 biz24 infofinanse r 19 badz przyjazny srodowisku energia cieplna oceanow energia wodna energia wiatru finanse wielkim priorytetem r 20 biz24 infofinanse r 20 gdzie ulokowac biuro tworzenie i prowadzenie biznesu kredyt na poprawe bytu oferta bankow prowadzenie wlasnej dzialalnosci