Kategorie
Auto sonda

Jaki posiadasz samochód?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Najnowsze komentarze

Archive for the ‘infofinanse’ Category

Ubezpieczenia społeczne i majątkowe

Wielu z nas uważa zapewne, że podstawowymi ubezpieczeniami, z których głównie korzystają są ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia majątkowe. Taki podział ubezpieczeń również znajduje się w kodeksie cywilnym. Mówiąc o ubezpieczeniach osobowych mamy głownie na myśli takie ubezpieczenia, które zapewniają pokrycie wszelkich potrzeb finansowych, których sami nie jesteśmy w stanie pokryć. Takie potrzeby finansowe mogą powstać w wiele sposobów, ale przede wszystkim w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. Może to dotyczyć choroby, kalectwa a nawet dożycia określonego wieku lub śmierci. Poza tym ubezpieczenia osobowe posiadają również swój podział. Dzieli się je na ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Pierwszy z tych rodzajów dotyczy śmieci osoby, która była ubezpieczona bądź też dożycia pewnego wieku. Natomiast drugi typ dotyczy utraty zdrowia, uszkodzenia ciała bądź śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ubezpieczenia majątkowe to takie, które mają za zadanie zabezpieczyć mienie lub tez odpowiedzialność cywilną osoby ubezpieczonej. Przede wszystkim celem takich ubezpieczeń jest pokrycie strat materialnych, które poniosła ubezpieczona osoba. Dzieli się ubezpieczenia majątkowe w zależności od przedmiotu ubezpieczenia oraz rodzaju ryzyka. Zalicza się do tego typu ubezpieczeń takie ubezpieczenia jak ubezpieczenia budynków od ognia bądź ubezpieczenia morskie.

Umowa ubezpieczenia

Bardzo ważnym pojęciem również jest umowa ubezpieczenia. Należy wiedzieć, że zakład ubezpieczeń w wyniku takiejże umowy zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w przypadku, gdy zajdzie wypadek, który został przewidziany w umowie. Także w umowie ubezpieczenia jest zawarte to, że osoba ubezpieczająca się jest zobowiązana zapłacić składkę, której wysokość będzie zawarta w umowie. Przede wszystkim zakład ubezpieczeń świadczy różne usługi, a przede wszystkim świadczenia, które polegają na zapłacie przy ubezpieczeniu majątkowym lub też przy ubezpieczeniu osobistym. Mówiąc o zapłacie przy ubezpieczeniu majątkowym mamy na myśli odszkodowanie za szkodę, która powstała w wyniku przewidzianego w umowie wypadku. Mówiąc o zapłacie przy ubezpieczeniu osobowym to mówimy o określonej sumie pieniężnej, która również może dotyczyć renty bądź innego świadczenia. Taka suma pieniężna jest wpłacana w wyniku zajścia zdarzenia, które zostało przewidziane w umowie i dotyczyło życia osoby, która się ubezpieczyła. W związku z tym, że umowa ubezpieczenia posiada również swój charakter prawny powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę, że jest ona umową nazwaną i należy także do umów kwalifikowanych. Powinniśmy także wiedzieć, że jest to umowa zobowiązująca i odpłatna. Umowa ubezpieczenia dotyczy świadczenia pieniężnego zakładu ubezpieczeń, która ma wyraz w zapłacie odszkodowania bądź świadczenia, ale również dotyczy świadczenia pieniężnego ubezpieczającego, która ma wyraz w składce ubezpieczeniowej.

Podział ubezpieczeń

Podział ubezpieczeń jest bardzo ściśle powiązany z produktem ubezpieczeniowym. Dzieli się produkty ze względu na cztery kryteria, którymi są: podmiot i przedmiot ubezpieczeń oraz długość i stopień swobody w zakresie nawiązania stosunku ubezpieczeń. Najczęściej dzieli się ubezpieczenia na dwie podstawowe grupy. Są nimi ubezpieczenia gospodarcze oraz ubezpieczenia społeczne. Każde z tych ubezpieczeń dzieli się również na różne rodzaje. Przede wszystkim podstawowy podział ubezpieczeń gospodarczych dotyczy podziału ze względu na przedmiot ubezpieczenia. W tym podziale występują ubezpieczenia majątkowe oraz ubezpieczenia osobowe. Ubezpieczenia majątkowe dotyczą mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych bądź też ubezpieczenia budynków. Osobowe ubezpieczenia to przede wszystkim takie, które ubezpieczają od następstw nieszczęśliwych wypadków czy też są to ubezpieczenia na życie. Istnieje również podział ubezpieczeń gospodarcze dobrowolne i obowiązkowe. Ubezpieczenia dobrowolne to przede wszystkim ubezpieczenia dotyczące ubezpieczenia mieszkania, ubezpieczenia na życie, a ubezpieczenia obowiązkowe to głownie pracownicze i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Wyróżnia się również podstawowy podział ubezpieczeń, w których w skład wchodzą ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenia gospodarcze. Ubezpieczenia społeczne są regulowane przez normy prawa publicznego, a ubezpieczenia gospodarcze regulują normy prawa prywatno-cywilnego.

Krzywdzący dla poszkodowanych termin zasądzania odsetek ustawowych

Zmiany terminu zasądzania odsetek od zadośćuczynienia, zapoczątkowane w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, prowadziły do złagodzenia skutków dramatycznych podwyżek ich stóp procentowych. Dla osiągnięcia tego celu w orzecznictwie sądowym pominięte zostały normy prawne kodeksu cywilnego dotyczące terminu, od którego powinny być zasądzane. Obecnie występuje bardzo zróżnicowane wyrokowanie odnoszące się do terminu zasądzania odsetek ustawowych od zadośćuczynienia, przy czym różnice występują nawet wśród sądów różnego szczebla, ale także wśród poszczególnych wydziałów sądów tego samego szczebla. Dzieje się tak, ponieważ Sąd Najwyższy prezentuje w swych wyrokach kilka dość odmiennych poglądów w kwestii terminu, od którego powinny być zasądzane odsetki od zadośćuczynienia lub stosownego odszkodowania. W prezentacji tych poglądów występują dwie odmienne opinie. Pierwsza z nich mówi, że odsetki powinny być zasądzane w terminach wynikających bezpośrednio z przepisów prawa, inna zaś stwierdza, że odsetki powinny być naliczane od dnia wyrokowania. Z pewnością pierwsza z nich znajduje więcej zwolenników niż druga, ponieważ jest w wielu względach bardziej od niej słuszna. Zwolennicy tezy naliczania odsetek od daty wyrokowania zapominają również, że sprawcy szkody mają obowiązek jej naprawienia, więc nie ma znaczenia w tym przypadku data wyrokowania. Tak samo jest w momencie, gdy wypadek powstaje w wyniku czynu niedozwolonego.

Skarga kasacyjna

Jeżeli postępowanie procesowe przed sądem drugiej instancji zostało zakończone, strona, której zdaniem naruszone zostało prawo materialne lub procesowe, może wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Skarga kasacyjna, jako środek prawny umożliwiający zaskarżenie wyroku sądu drugiej instancji, nie funkcjonowała w Polsce w latach 1951- 1996. do działania przywróciła ją ustawa o zmianach kodeksu postępowania cywilnego z 1996 roku. Od tego czasu instytucja ta była kilkakrotnie nowelizowana. Skarga kasacyjna, oprócz obostrzeń formalnych wiąże się także z ograniczeniami przedmiotowymi. W sprawach o prawa majątkowe, do których należą zadośćuczynienie i stosowne odszkodowanie, wartość przedmiotu zaskarżenia nie może być niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych. Niezależnie od spełniania wymogu związanego z jej podstawami, czyli naruszenia prawa materialnego przez błędną wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie bądź naruszenie przepisów postępowania, może zostać przyjęta, jeżeli w sprawie istnieje istotne zagadnienie prawne albo zachodzi potrzeba wykładni przepisów, które w orzecznictwie są różnie interpretowane i stosowane, a także gdy skarga jest oczywiście uzasadniona. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpatrzenia decyduje Sąd Najwyższy. Z pewnością nie może ona dotyczyć całej sprawy, musi mieścić się w granicach kasacyjnych, co może wskazywać, że jest ona uzasadniona. Poszkodowany ma obowiązek posiadania pełnomocnika, jeśli chce złożyć skargę kasacyjną.

wiedza biznesowa biz24 infofinanse inwestycje przynoszace najwiekszy zysk srodki pieniezne wydatki i dochody panstwa biznesplan jako drogowskaz kredyt hipoteczny na mieszkanie r 2 biz24 infofinanse r 2 ubezpieczenie ac przeczytaj warunki ubezpieczenie oc podpisz polise ubezpieczenie samochodu online kalkulator oc wysokosc skladki ubezpieczenia czy sie ubezpieczamy r 3 biz24 infofinanse r 3 dla kogo sa ubezpieczenie domu dla kazdego sa ubezpieczenia na zycie dobre ubezpieczenia wakacyjne czy miec ubezpieczenia mieszkaniowe czy sa tanie ubezpieczenia r 4 biz24 infofinanse r 4 szybkie ubezpieczenia online wazne ubezpieczenie podrozy czym jest oc i ac czy ubezpieczenie auta jest obowiazkowe dla kogo ubezpieczenia komunikacyjne r 5 biz24 infofinanse r 5 nieobowiazkowe ubezpieczenie ac obowiazkowe ubezpieczenie oc dla kogo i po co ubezpieczenie samochodu do czego kalkulator oc po co sa ubezpieczenia r 6 biz24 infofinanse r 6 odstapienie od umowy wypowiedzenie umowy wygasniecie stosunku prawnego ubezpieczenia kwalifikacja prawna umowy ubezpieczenia wypadek ubezpieczeniowy r 7 biz24 infofinanse r 7 zdarzenie losowe ogolne warunki ubezpieczen forma umowy ubezpieczenia zawarcie umowy ubezpieczenia obowiazki stron r 8 biz24 infofinanse r 8 strony umowy ubezpieczenia tresc umowy ubezpieczenia regulacja prawna umowy ubezpieczenia ubezpieczenia sa umowne ubezpieczenia osobowe a ubezpieczenia majatkowe r 9 biz24 infofinanse r 9 ubezpieczenia spoleczne i majatkowe umowa ubezpieczenia podzial ubezpieczen krzywdzacy dla poszkodowanych termin zasadzania odsetek ustawowych skarga kasacyjna r 10 biz24 infofinanse r 10 apelacja wyrokowanie dowody trwaly uszczerbek na zdrowiu skladka ubezpieczeniowa r 11 biz24 infofinanse r 11 narzuty na koszty prowadzenia ubezpieczenia rezerwa matematyczna w ubezpieczeniu na zycie struktura ubezpieczen osobowych decyzje konstytutywne organow i decyzje deklaratoryjne inkasent r 12 biz24 infofinanse r 12 klasyfikacja organow podatkowych nastepcy prawni podatnika osoby trzecie platnik podatku pojecie podatnika r 13 biz24 infofinanse r 13 pojecie obowiazku podatkowego przedawnienie w przypadku obowiazku powstajacego z mocy prawa tryb postepowania w zaniechaniu indywidualnym zaniechanie ustalania zobowiazan podatkowych zaniechanie podczas tworzenia i stosowania prawa podatkowego r 14 biz24 infofinanse r 14 zobowiazanie podatkowe brak p45 oraz p60 jakie dokumenty potrzebne sa aby odzyskac zwrot podatku z anglii zwrot podatku z holandii samozatrudnienie na terenie wielkiej brytanii r 15 biz24 infofinanse r 15 ile trzeba czekac na zwrot podatku z anglii nadplata podatku okolicznosci wygasniecia zobowiazania podatkowego nadplata wskutek orzeczenia trybunalu konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie zaistnienia nadplaty r 16 biz24 infofinanse r 16 powstanie nadplaty oprocentowanie zwrotu podatku przedawnienie prawa do stwierdzenia nadplaty zwrot podatku a firmy rozliczajace sposob postepowania z nadplatami podatku r 17 biz24 infofinanse r 17 sytuacje wymagajace wniosku o zwrot nadplaty podatku termin zwrotu podatku zadanie stwierdzenia nadplaty zaniechanie czyli wazny interes podatnika zwolnienia i ulgi podatkowe r 18 biz24 infofinanse r 18 zwrot podatku dokumenty potrzebne do odzyskania zwrotu podatku z anglii sztuka ekonomicznego prowadzenia domu kupujesz taniej wiecej placisz jak sprawic by dom sie stal energooszczedny r 19 biz24 infofinanse r 19 badz przyjazny srodowisku energia cieplna oceanow energia wodna energia wiatru finanse wielkim priorytetem r 20 biz24 infofinanse r 20 gdzie ulokowac biuro tworzenie i prowadzenie biznesu kredyt na poprawe bytu oferta bankow prowadzenie wlasnej dzialalnosci