Kategorie
Auto sonda

Jaki posiadasz samochód?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Najnowsze komentarze

Klasyfikacja organów podatkowych

Zgodnie z obowiązującym w Polsce systemem prawnym, funkcjonują na terenie kraju dwa piony organizacyjne organów podatkowych. Są to odpowiednio państwowe organy organy podatkowe oraz samorządowe organy podatkowe. System organów podatkowych państwowych składa się z organów I instancji do których należą urzędy skarbowe, natomiast organami odwoławczymi są izby skarbowe. Zdarzają się szczególne sytuacje w których jako organ pierwszej instancji występują izby wówczas jako organ odwoławczy działa Minister Finansów. Zasady funkcjonowania rządowych organów podatkowych reguluje ustawa o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych. Właściwość organów należących do tej kategorii reguluje natomiast ustawa o ordynacji podatkowej. Jeżeli chodzi o organizację samorządowych organów podatkowych to I instancje reprezentuje przewodniczący samorządowego kolegialnego organu wykonawczego ( gminy powiatu i województwa) Organem odwoławczym jest zwykle samorządowe kolegium odwoławcze. Organizację i zasady funkcjonowania obu izb regulują właściwie ustawy.

Następcy prawni podatnika

Można by stwierdzić że instytucja następstwa prawnego podatnika to całkiem nowy wynalazek w porządku prawnym. Zgodnie z treścią ustawy o ordynacji podatkowej w konkretnych sytuacjach pewne podmioty wstępują w prawa i obowiązki innych podmiotów które uległy przekształceniu albo też zwyczajnie przestały istnieć. W zgodzie z literą prawa następcami prawnymi najczęściej są podmioty które powstały w wyniku przekształcenia albo połączenia się osób prawnych. Możliwe jest też następstwo prawne w przypadku przekształcenia w formę organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej jak chociażby przekształcenia w spółkę jawną , albo spółki jawnej w komandytową ewentualnie przedsiębiorstwa podmiotu gospodarczego w spółkę komandytową. Najbardziej znanymi powszechnie następcami podatnika są jego ustawowi spadkobiercy. Jednak mimo iż wchodzą oni w całość praw i obowiązków podatnika o charakterze majątkowym to jednak dotyczy to tylko tych o charakterze cywilnoprawnym, natomiast zobowiązania podatkowe mają charakter publicznoprawny. Dlatego tez następstwo prawne spadkobierców w stosunku do praw i obowiązków wynikających z ustaw podatkowych musiało zostać skonstruowane jako zupełnie odrębna instytucja.

Osoby trzecie

Zdarzają się sytuacje wymienione w ordynacji podatkowej w których za powstałe zobowiązania podatkowe odpowiada nie tylko sam podatnik a również wskazane w treści ustawy inne podmioty. Sama ustawa wskazując te osoby jednocześnie w swoich przepisach precyzyjnie określa zakres odpowiedzialności tychże osób. O zaistnieniu odpowiedzialności podatkowej osób trzecich orzeka właściwy organ podatkowy w formie podjętej decyzji administracyjnej. Ustawa w na zasadzie numerus clausus wylicza które osoby w zgodzie z obowiązującym porządkiem prawnym mogą odpowiadać za zobowiązania podatkowa wspólnie czy tez obok samego podatnika. Są to między innymi obecny małżonek albo małżonka podatnika, rozwiedziony małżonek, również inny członek rodziny podatnika jak również inne podmioty w konkretnych sytuacjach związanych z podejmowanymi przez nie działaniami. W ten sposób na zasadzie osoby trzeciej odpowiadają również nabywcy części przedsiębiorstwa, dzierżawca nieruchomości oraz użytkownik nieruchomości. Wszystkie wymienione przez ustawę osoby i podmioty odpowiadające jako osoba trzecia odpowiadają w ściśle określonych i nieprzekraczalnych granicach.

Płatnik podatku

Zgodnie z przepisami obowiązujących ustaw płatnikiem podatku jest osoba fizyczne, osoba prawna albo jednostka organizacyjna która nie posiada osobowości prawnej, zobowiązana na mocy przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania podatku od podatnika oraz wpłacenia go w odpowiednim terminie na rachunek właściwego organu podatkowego. Wynika z tego jasno że sama definicją pojęcia płatnika opiera się na wskazaniu jego obowiązków: obliczenia kwoty podatku, pobrania i wpłacenia w odpowiednim terminie na właściwy rachunek. ( jak podpowiada logika zdarza się tak iż podatnik staje się tożsamy z płatnikiem szczególnie w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą) Same działania dokonywane przez płatnika mają charakter materialno rachunkowy i w żaden sposób nie wyczerpują znamion postępowania podatkowego. Wykonywanie zadań płatnika, pełnienie jego funkcji jest niejako realizacja zadań z zakresu administracji publicznej. Sam status płatnika dany podmiot nabywa z mocy samego prawa. Płatnik nie ma możliwości uwolnienia się od ciążących na nim obowiązków na podstawie umowy z inną osoba. Wszelkie czynności wykonywane przez płatnika są odpłatne. Zakres obowiązków płatnika( w jakim zakresie dany podatek będzie pobierany przez płatnika) regulują właściwe ustawy podatkowe.

Pojęcie podatnika

Podatnikami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa mogą być zarówno osoby fizyczne jak i też podmioty mające przeróżna strukturę organizacyjną. Zalicza się do tych ostatnich przede wszystkim osoby prawne czyli takie formy które z mocy ustawy albo też w wyniku dokonania przewidzianej prawem czynności uznane zostały za posiadające osobowość prawną. Co ciekawe przepisy prawa podatkowego nadają podmiotowość podatkowo prawna również takim tworom które nie posiadają osobowości prawnej, co więcej kreują też zupełnie sztuczne formy jak chociażby masa majątkowa ( „podatnikiem” stawał się niejako nie objęty spadek) Zgodnie z zapisami ustawy zatem podatnikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy przepisów obowiązującej ustawy obowiązkowi podatkowemu. Krótko mówiąc cecha bycia podatnikiem wynika z ukonstytuowania się określonego obowiązku podatkowego. Kwestię tego kto staje się podatnikiem reguluje zakres podmiotowy danej ustawy podatkowej. Zatem stanie się podatnikiem jest stanem obiektywnym zupełnie niezależnym od indywidualnej woli.

wiedza biznesowa biz24 infofinanse inwestycje przynoszace najwiekszy zysk srodki pieniezne wydatki i dochody panstwa biznesplan jako drogowskaz kredyt hipoteczny na mieszkanie r 2 biz24 infofinanse r 2 ubezpieczenie ac przeczytaj warunki ubezpieczenie oc podpisz polise ubezpieczenie samochodu online kalkulator oc wysokosc skladki ubezpieczenia czy sie ubezpieczamy r 3 biz24 infofinanse r 3 dla kogo sa ubezpieczenie domu dla kazdego sa ubezpieczenia na zycie dobre ubezpieczenia wakacyjne czy miec ubezpieczenia mieszkaniowe czy sa tanie ubezpieczenia r 4 biz24 infofinanse r 4 szybkie ubezpieczenia online wazne ubezpieczenie podrozy czym jest oc i ac czy ubezpieczenie auta jest obowiazkowe dla kogo ubezpieczenia komunikacyjne r 5 biz24 infofinanse r 5 nieobowiazkowe ubezpieczenie ac obowiazkowe ubezpieczenie oc dla kogo i po co ubezpieczenie samochodu do czego kalkulator oc po co sa ubezpieczenia r 6 biz24 infofinanse r 6 odstapienie od umowy wypowiedzenie umowy wygasniecie stosunku prawnego ubezpieczenia kwalifikacja prawna umowy ubezpieczenia wypadek ubezpieczeniowy r 7 biz24 infofinanse r 7 zdarzenie losowe ogolne warunki ubezpieczen forma umowy ubezpieczenia zawarcie umowy ubezpieczenia obowiazki stron r 8 biz24 infofinanse r 8 strony umowy ubezpieczenia tresc umowy ubezpieczenia regulacja prawna umowy ubezpieczenia ubezpieczenia sa umowne ubezpieczenia osobowe a ubezpieczenia majatkowe r 9 biz24 infofinanse r 9 ubezpieczenia spoleczne i majatkowe umowa ubezpieczenia podzial ubezpieczen krzywdzacy dla poszkodowanych termin zasadzania odsetek ustawowych skarga kasacyjna r 10 biz24 infofinanse r 10 apelacja wyrokowanie dowody trwaly uszczerbek na zdrowiu skladka ubezpieczeniowa r 11 biz24 infofinanse r 11 narzuty na koszty prowadzenia ubezpieczenia rezerwa matematyczna w ubezpieczeniu na zycie struktura ubezpieczen osobowych decyzje konstytutywne organow i decyzje deklaratoryjne inkasent r 12 biz24 infofinanse r 12 klasyfikacja organow podatkowych nastepcy prawni podatnika osoby trzecie platnik podatku pojecie podatnika r 13 biz24 infofinanse r 13 pojecie obowiazku podatkowego przedawnienie w przypadku obowiazku powstajacego z mocy prawa tryb postepowania w zaniechaniu indywidualnym zaniechanie ustalania zobowiazan podatkowych zaniechanie podczas tworzenia i stosowania prawa podatkowego r 14 biz24 infofinanse r 14 zobowiazanie podatkowe brak p45 oraz p60 jakie dokumenty potrzebne sa aby odzyskac zwrot podatku z anglii zwrot podatku z holandii samozatrudnienie na terenie wielkiej brytanii r 15 biz24 infofinanse r 15 ile trzeba czekac na zwrot podatku z anglii nadplata podatku okolicznosci wygasniecia zobowiazania podatkowego nadplata wskutek orzeczenia trybunalu konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie zaistnienia nadplaty r 16 biz24 infofinanse r 16 powstanie nadplaty oprocentowanie zwrotu podatku przedawnienie prawa do stwierdzenia nadplaty zwrot podatku a firmy rozliczajace sposob postepowania z nadplatami podatku r 17 biz24 infofinanse r 17 sytuacje wymagajace wniosku o zwrot nadplaty podatku termin zwrotu podatku zadanie stwierdzenia nadplaty zaniechanie czyli wazny interes podatnika zwolnienia i ulgi podatkowe r 18 biz24 infofinanse r 18 zwrot podatku dokumenty potrzebne do odzyskania zwrotu podatku z anglii sztuka ekonomicznego prowadzenia domu kupujesz taniej wiecej placisz jak sprawic by dom sie stal energooszczedny r 19 biz24 infofinanse r 19 badz przyjazny srodowisku energia cieplna oceanow energia wodna energia wiatru finanse wielkim priorytetem r 20 biz24 infofinanse r 20 gdzie ulokowac biuro tworzenie i prowadzenie biznesu kredyt na poprawe bytu oferta bankow prowadzenie wlasnej dzialalnosci