Kategorie
Auto sonda

Jaki posiadasz samochód?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Najnowsze komentarze

Zdarzenie losowe

Zdarzenie losowe, przed którego skutkami człowiek stara się zabezpieczyć, stanowi centrum wszelkich rozważań praktycznych i teoretycznych z dziedziny ubezpieczeń. Dlatego też należy poświęcić mu nieco uwagi. Pojęcie to jest ściśle określone w praktyce ubezpieczeniowej. W sferze prawa ubezpieczeniowego, o zdarzeniu losowym mówimy wtedy, gdy odnosimy się do zdarzeń, które występują ze statystyczną prawidłowością. Zdarzenie losowe jest to niezależne od woli ubezpieczającego zdarzenie przyszłe i niepewne, którego zrealizowanie się pociąga za sobą skutki takie jak uszczerbek w dobrach osobistych czy materialnych osoby poszkodowanej. Zdarzenie losowe powiększa zapotrzebowanie na środki finansowe po stronie osoby, której życie lub mienie jest przedmiotem ubezpieczenia. Interesują nas tylko te zdarzenia losowe, które w świetle praktyki ubezpieczeniowej mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową, a więc mogą być uznane za wypadki ubezpieczeniowe. Warto tez zastanowić się nad znaczeniem słowa „losowe”. Oznacza ono, że owo zdarzenie może, ale nie musi wystąpić, a nie oznacza zaś, że zależy ono od jakiejś siły nadprzyrodzonej czy tak zwanego zrządzenia losu. Zaznaczyć należy także, że sam termin nie jest przesłanką do tego, by stwierdzić, czy dane zdarzenie ma charakter ujemny, czy dodatni. Zdarzenie losowe może mieć bowiem także skutki pozytywne. Te ze zdarzeń losowych, które niosą za sobą szkodliwe następstwa nazywa się wypadkami losowymi lub nieszczęśliwymi wypadkami.

Ogólne warunki ubezpieczeń

Okoliczność, że istnieją liczne rodzaje ubezpieczeń dotyczące skutków bardzo różnych zdarzeń, powoduje, iż powołane już przepisy kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia oraz przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej nie mogą e sposób szczegółowy unormować praw i obowiązków stron umowy ubezpieczenia w odniesieniu do poszczególnych ich typów. Dlatego też, aby jasno i wyraźnie określić wzajemne prawa i obowiązki stron powtarzających się stron takiej umowy, poszczególne zakłady ubezpieczeń wprowadzają ogólne warunki ubezpieczeń. Ogólne warunki ubezpieczeń mają na celu uproszczenie i ułatwienie masowego zawierania umów ubezpieczenia przez ujednolicenie tych umów. Tak więc dla każdego rodzaju ubezpieczenia prowadzonego przez zakład ubezpieczeń ustanawia się odrębne warunki zawierania tych ubezpieczeń. Ich wprowadzenie znajduje uzasadnienie w przepisach kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Powinny one określać przedmiot ubezpieczenia, zakres odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń, sposób obliczenia wysokości odszkodowań i innych świadczeń, zasady ich wypłaty itd. Przyczyniają się one także do wprowadzenia pewności praw i obowiązków stron umowy ubezpieczenia. Ogólne warunki ubezpieczenia stanowią integralną część umowy ubezpieczenia, ponieważ zawierają jej najważniejsze postanowienia. Dlatego też, przy zawieraniu umowy ubezpieczenia muszą one zostać doręczone ubezpieczającemu.

Forma umowy ubezpieczenia

W zasadzie, do zawarcia prawnie obowiązującej umowy ubezpieczenia nie jest wymagana żadna forma kwalifikowana. Jednakże z reguły, w myśl postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, umowa taka zawierana jest w formie pisemnej. Taka praktyka oraz przepisy wynikające z kodeksu cywilnego, które stwierdzają, że umowa ubezpieczenia musi zostać potwierdzona dokumentem pisanym takim jak polisa, mogą nasuwać myśli o obowiązkowej formie pisemnej. Jednakże, dokumenty te stanowią tylko potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia, zawierając jedynie najważniejsze jej postanowienia. W konsekwencji zatem należy przyjąć, że do umowy ubezpieczenia należy stosować ogólną zasadę o formie pisemnej dla celów dowodowych. Oznacza to, że gdy przedmiotem czynności prawnej, jaką jest zawarcie umowy ubezpieczenia, jest zobowiązanie do świadczenia, którego wysokość przewyższa dwa tysiące złotych, w celach dowodowych powinna być stosowana forma pisemna. Warto zauważyć, że forma pisemna umowy ubezpieczenia nie została nigdzie zastrzeżona i nie stanowi przesłanki ważności tej umowy. Oznacza to, że nie ma żadnych wzorów czy szablonów umowy, których zastosowanie byłoby konieczne do uznania umowy ubezpieczenia za prawnie obowiązującą. Postanowienia zawarte w umowie powodują skutki prawne bez względu na szczegółową formą, w jakiej taka umowa została zawarta. Z powyższych rozważań wynika, że chociaż w praktyce postępuje się inaczej, umowę ubezpieczenia zawrzeć można także ustnie. Powodem, dla którego takiego działania się nie podejmuje, są problemy, jakich takie rozwiązanie mogłoby nastręczać.

Zawarcie umowy ubezpieczenia

Zawarcie umowy ubezpieczenia uregulowane zostało przede wszystkim przepisami kodeksu cywilnego. Jednakże bardzo ważną rolę odgrywają przy jej zawarciu ogólne warunki ubezpieczeń. Precyzują one czynności, których dokonanie jest warunkiem skutecznego zawarcia umowy ubezpieczenia. Jest oczywiste, że do umowy tej w sprawach nieuregulowanych normami specjalnymi, znajdują zastosowanie ogólne zasady dotycząca zwierania umów. Na tle przepisów kodeksu cywilnego można przyjąć, że zawarcie umowy ubezpieczenia wymaga uczestnictwa dwóch stron i złożenia przez nie zgodnego oświadczenia wol. Następuje to na drodze złożenia przez określony podmiot (ubezpieczającego) oferty i jej przyjęcia przez zakład ubezpieczeń. Umowę ubezpieczenia uważa się za zwartą z chwilą doręczenia ubezpieczającemu przez zakład ubezpieczeń dokumentów ubezpieczenia, które stanowią potwierdzenie przyjęcia przez zakład ubezpieczeń oferty i zawarcia umowy ubezpieczenia. Wspomnianym wyżej dokumentem ubezpieczeniowym jest zazwyczaj polisa ubezpieczenia, która zgodnie z przyjętą praktyką zawiera w sobie najważniejsze postanowienia ujęte w umowie ubezpieczenia. Dokumentem takim może być jednak także legitymacja ubezpieczeniowa, tymczasowe zaświadczenie lub inne podobnego rodzaju potwierdzenie. Należy jednak podkreślić, iż polisy ubezpieczeniowej nie należy utożsamiać z umową ubezpieczeniową. Polisa jest tylko potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia. Jeśli dokument ubezpieczenia zawiera postanowienia, które na jego niekorzyść odbiegają od złożonej przez niego oferty, zakład ubezpieczeniowy ma obowiązek zwrócić na to uwagę ubezpieczającemu na piśmie.

Obowiązki stron

Umowa ubezpieczenia, w oparciu o ogólne warunki ubezpieczeń, reguluje w sposób szczegółowy prawa i obowiązki stron umowy. W świetle zapisów umowy ubezpieczenia, które kształtowane są przez o. w. u., do podstawowych obowiązków ubezpieczającego należy udzielenie zakładowi ubezpieczeniowego prawdziwych informacji o okolicznościach, które mogą mieć wpływ na zrealizowanie się zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową. Okoliczności te mają bowiem duże znaczenie dla oceny ryzyka co do danego przedmiotu ubezpieczenia. Obowiązek ten dotyczy jednak tylko tych okoliczności, o które ubezpieczający był pytany w formularzu wniosku. Jeśli w tychże okolicznościach zachodzą zmiany, ubezpieczający ma obowiązek powiadomienia o nich zakładu ubezpieczeń. Innym obowiązkiem ubezpieczającego jest zapłata składki w wysokości wynikającej z umowy oraz w terminie, który także owa umowa precyzuje. Zazwyczaj uiszczenie składki następuje w momencie zawierania umowy. Ponadto, umowa wymieniać może inne obowiązku, takie jak na przykład obowiązek prowadzenia czynności prewencyjnych w celu uniknięcia szkody. Co do obowiązków zakładu ubezpieczeń, podstawowym z nich jest obowiązek spełnienia świadczenia, które określone jest w umowie i wiąże się ze zrealizowaniem się zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową. Chodzi tutaj o zapłatę odszkodowania, ustanowienie renty itp. Zakład ubezpieczeń obowiązuje także przedstawienie ubezpieczającemu różnić między postanowieniami umowy i ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

wiedza biznesowa biz24 infofinanse inwestycje przynoszace najwiekszy zysk srodki pieniezne wydatki i dochody panstwa biznesplan jako drogowskaz kredyt hipoteczny na mieszkanie r 2 biz24 infofinanse r 2 ubezpieczenie ac przeczytaj warunki ubezpieczenie oc podpisz polise ubezpieczenie samochodu online kalkulator oc wysokosc skladki ubezpieczenia czy sie ubezpieczamy r 3 biz24 infofinanse r 3 dla kogo sa ubezpieczenie domu dla kazdego sa ubezpieczenia na zycie dobre ubezpieczenia wakacyjne czy miec ubezpieczenia mieszkaniowe czy sa tanie ubezpieczenia r 4 biz24 infofinanse r 4 szybkie ubezpieczenia online wazne ubezpieczenie podrozy czym jest oc i ac czy ubezpieczenie auta jest obowiazkowe dla kogo ubezpieczenia komunikacyjne r 5 biz24 infofinanse r 5 nieobowiazkowe ubezpieczenie ac obowiazkowe ubezpieczenie oc dla kogo i po co ubezpieczenie samochodu do czego kalkulator oc po co sa ubezpieczenia r 6 biz24 infofinanse r 6 odstapienie od umowy wypowiedzenie umowy wygasniecie stosunku prawnego ubezpieczenia kwalifikacja prawna umowy ubezpieczenia wypadek ubezpieczeniowy r 7 biz24 infofinanse r 7 zdarzenie losowe ogolne warunki ubezpieczen forma umowy ubezpieczenia zawarcie umowy ubezpieczenia obowiazki stron r 8 biz24 infofinanse r 8 strony umowy ubezpieczenia tresc umowy ubezpieczenia regulacja prawna umowy ubezpieczenia ubezpieczenia sa umowne ubezpieczenia osobowe a ubezpieczenia majatkowe r 9 biz24 infofinanse r 9 ubezpieczenia spoleczne i majatkowe umowa ubezpieczenia podzial ubezpieczen krzywdzacy dla poszkodowanych termin zasadzania odsetek ustawowych skarga kasacyjna r 10 biz24 infofinanse r 10 apelacja wyrokowanie dowody trwaly uszczerbek na zdrowiu skladka ubezpieczeniowa r 11 biz24 infofinanse r 11 narzuty na koszty prowadzenia ubezpieczenia rezerwa matematyczna w ubezpieczeniu na zycie struktura ubezpieczen osobowych decyzje konstytutywne organow i decyzje deklaratoryjne inkasent r 12 biz24 infofinanse r 12 klasyfikacja organow podatkowych nastepcy prawni podatnika osoby trzecie platnik podatku pojecie podatnika r 13 biz24 infofinanse r 13 pojecie obowiazku podatkowego przedawnienie w przypadku obowiazku powstajacego z mocy prawa tryb postepowania w zaniechaniu indywidualnym zaniechanie ustalania zobowiazan podatkowych zaniechanie podczas tworzenia i stosowania prawa podatkowego r 14 biz24 infofinanse r 14 zobowiazanie podatkowe brak p45 oraz p60 jakie dokumenty potrzebne sa aby odzyskac zwrot podatku z anglii zwrot podatku z holandii samozatrudnienie na terenie wielkiej brytanii r 15 biz24 infofinanse r 15 ile trzeba czekac na zwrot podatku z anglii nadplata podatku okolicznosci wygasniecia zobowiazania podatkowego nadplata wskutek orzeczenia trybunalu konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie zaistnienia nadplaty r 16 biz24 infofinanse r 16 powstanie nadplaty oprocentowanie zwrotu podatku przedawnienie prawa do stwierdzenia nadplaty zwrot podatku a firmy rozliczajace sposob postepowania z nadplatami podatku r 17 biz24 infofinanse r 17 sytuacje wymagajace wniosku o zwrot nadplaty podatku termin zwrotu podatku zadanie stwierdzenia nadplaty zaniechanie czyli wazny interes podatnika zwolnienia i ulgi podatkowe r 18 biz24 infofinanse r 18 zwrot podatku dokumenty potrzebne do odzyskania zwrotu podatku z anglii sztuka ekonomicznego prowadzenia domu kupujesz taniej wiecej placisz jak sprawic by dom sie stal energooszczedny r 19 biz24 infofinanse r 19 badz przyjazny srodowisku energia cieplna oceanow energia wodna energia wiatru finanse wielkim priorytetem r 20 biz24 infofinanse r 20 gdzie ulokowac biuro tworzenie i prowadzenie biznesu kredyt na poprawe bytu oferta bankow prowadzenie wlasnej dzialalnosci